Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineBehandeling van teennagelmycose


Minerva 2000 Volume 29 Nummer 1 Pagina 69 - 69

Zorgberoepen


Duiding van
EVANS EGV, SIGURGEIRSSON B FOR THE LION STUDY GROUP. Double blind, randomised study of continuous terbinafine compared with intermittent itraconazole in treatment of toenail onychomycosis. BMJ 1999;318:1031-35.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.


 

Twee dubbelblinde studies hebben aangetoond dat de continue toediening van terbinafine (Lamisil®) effectiever is dan deze met itraconazol (Sporanox®) bij de behandeling van een nagelmycose. Aangezien itraconazol lange tijd in de nagel zou blijven na stoppen van de inname van het geneesmiddel, zou dit product intermitterend kunnen worden ingenomen. Een dergelijke intermitterende behandeling wordt algemeen toegepast in de veronderstelling dat zij even effectief is als continue toediening. Om deze veronderstelling te toetsen werd een prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind, multicentrisch, Europees onderzoek opgezet met 496 patiënten. Zij werden gedurende twaalf of zestien weken behandeld met terbinafine continu 250 mg/dag of intermitterened itraconazol 400 mg/dag gedurende één week iedere vier weken. Na 72 weken werd microscopisch onderzocht of mycologische genezing was bereikt. De continue behandeling met terbinafine bleek significant effectiever dan intermitterende toediening van itraconazol (75-80% genezing versus 38-49% genezing).

Vermits de topische behandeling van teennagelmycose weinig effectief is, zijn de orale antimycotica een therapeutische aanwinst 1 . Dat er een effectieve orale behandeling bestaat, is voldoende aangetoond maar toch blijft onduidelijk welke onychomycose het best wordt behandeld en welke niet. Daarenboven is het niet volledig duidelijk wat de term "klinische genezing" bij deze pathologie precies inhoudt. Omdat de behandeling van onychomycose lang duurt, moet voldoende aandacht worden geschonken aan de bijwerkingen en aan de interacties met zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven geneesmiddelen. Immers, alle orale antimycotica kunnen, hoewel zeldzaam, aanleiding geven tot gestoorde levertesten 2 . De azolderivaten, vooral ketoconazol en itraconazol, kunnen de afbraak van bepaalde geneesmiddelen inhiberen (terfenadine, astemizol en cisapride) 3 . Ten slotte is het van belang de nadruk te leggen op het feit dat deze studie alleen onychomycosen betreft die worden veroorzaakt door dermatophyten en niet door gisten of andere schimmelsoorten.

E. Vermeire

 

Literatuur

  1. GOLDBERG AS. Continuous terbinafine was more effective than intermittent itraconazole for curing toenail onychomycosis. Evidence-based Medicine 1999;4:187. Comment on: EVANS EGV, SIGURGEIRSSON B FOR THE LION STUDY GROUP. Double blind, randomised study of continuous terbinafine compared with intermittent itraconazole in treatment of toenail onychomycosis. BMJ 1999; 318:1031-5.
  2. HAY RJ. Risk/benefit ratio of modern antifungal therapy: focus on hepatic reactions. J Am Acad Dermatol 1993;29:S50-4
  3. BELGISCH CENTRUM VOOR FARMACOTHERAPEUTISCHE INFORMATIE. Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium 1998, p230.
Behandeling van teennagelmycose

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar