Tijdschrift voor Evidence-Based Medicine



Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 7 Pagina 299 - 300

Zorgberoepen


Duiding van
1. KEYS HM, BUNDY BN, STEHMAN FB, et al. Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma. N Engl J Med 1999;340:1154-61. 2. ROSE PG, BUNDY BN, WATKINS EB, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer. N Engl J Med 1999;340:1144-52. 3. MORRIS M, EIFEL PJ, LU J, et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N Engl J Med 1999;340:1137-43.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 
 

Samenvatting

 

Het cervixcarcinoom is de tweede meest frequente kanker bij vrouwen en in grote delen van de wereld zelfs nummer één. Ongeveer 40% van de vrouwen met een invasief cervixcarcinoom overlijdt als gevolg van het ontbreken van een adequate therapie. Ruim dertig jaar is er een discussie aan de gang over de optimale behandeling van invasief cervixcarcinoom. Radicale chirurgie met of zonder radiotherapie? Interne en/of externe radiotherapie? Chemotherapie? Eerdere trials hadden al kunnen aantonen dat de volgorde en de combinatie van de behandelingen de overleving sterk kunnen beïnvloeden. De hypothese bestond tevens dat chemotherapie en meer bepaald cisplatine in staat was om de eventuele micrometastasen te eradiceren en tevens de tumor gevoeliger te maken voor radiotherapie. De publicatie van drie belangrijke RCT’s, met overleving als eindpunt, in opdracht van de Gynecologic Oncology Group in de Verenigde Staten, geeft duidelijkheid en hoop op een betere overleving.

 

1. Stadium IB (1):
Bij
stadium IB (zie schema) geven chirurgie of radiotherapie minder goede resultaten dan bij stadium IA. Driehonderd vierenzeventig vrouwen met cervixcarcinoom IB werden verdeeld in een groep die radiotherapie kreeg en een groep die radiotherapie kreeg met tegelijkertijd de toediening van cisplatine. Nadien ondergingen beide groepen een hysterectomie. De vrouwen in de groep met gecombineerde radiotherapie en chemotherapie gevolgd door chirurgie hadden na drie jaar een veel gunstiger ziekteprogressie en een significant langere overleving.

 

2. Lokaal doorgegroeide cervixcarcinomen (stadium IIB, III, IVB) (2):
In
deze studie werden 526 vrouwen met een lokaal doorgegroeide cervixtumor (stadium IIB – IVA) behandeld met radiotherapie. Zij werden nadien ondergebracht in drie groepen met verschillende chemotherapie (cisplatine, cisplatine + fluorouracil, hydroxyureum). Na verloop van drie jaar bleken de groepen behandeld met cisplatine een significant langere overleving te hebben.

 

3. Hoogrisico cervixcarcinomen (3):
Stadium
IIB tot IVA of IB/IA met tumor ³5 cm of bekkenmetastasen. Deze studie werd opgezet om een duidelijker beeld te hebben van welke volgorde en welke combinatie van behandelingen de beste resultaten oplevert. Hiertoe ondergingen 403 vrouwen met cervixcarcinoom voorbij stadium IIB (metastasering in het bekken) hetzij radiotherapie van het bekken en de para-aortale klieren hetzij radiotherapie van het bekken gecombineerd met chemotherapie met cisplatine en fluorouracil. Nadien werd bij alle vrouwen intravaginale radiotherapie toegepast. De vijfjaarsoverleving in de eerste groep was 58% tegen 73% in de tweede groep (p=0,004).

 
 

Commentaar

 

Bij de behandeling van cervixcarcinoom vanaf stadium IB lijkt een combinatie van radiotherapie en chemotherapie, gevolgd door hysterectomie de voorkeur te verdienen. Bij de chemotherapie dient cisplatine zeker één van de bestanddelen te zijn.

 

 

Stagering van cervixcarcinoom

Stadium

Definitie

I

Invasieve kanker beperkt tot de cervix

IA1, IA2

Microscopisch vastgestelde invasieve kanker met diepte max. 5 mm en breedte max. 7 mm

IB1

De klinisch vastgestelde lesies hebben een diameter van maximaal 4 cm

IB2

De klinisch vastgestelde lesies hebben een diameter groter dan 4 cm

II

De tumor reikt tot voorbij de cervix, maar niet tot bekkenwand of distale vagina

IIA

De tumor reikt tot tweederde van de vagina zonder doorgroei in het parametrium

IIB

Er is duidelijke doorgroei in het parametrium

III

De tumor reikt tot de bekkenwand of het onderste derde deel van de vagina

IIIA

Er is doorgroei in het onderste derde deel van de vagina maar niet in de bekkenwand

IIIB

Er is doorgroei in de bekkenwand, of er is hydronefrose of een niet functionerende nier

IV

De tumor reikt tot voorbij het kleine bekken of er is doorgroei in blaas of rectum

IVA

Er is doorgroei in de mucosa van blaas of rectum

IVB

Er zijn uitzaaiingen naar verafgelegen organen

 

Bron: International Federation of Gynecology and Obstetrics. Staging announcement: FIGO staging of gynecologic cancers: cervical and vulva. Int J Gynaecol Cancer 1995; 5: 319.

 

Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering





Commentaar

Commentaar