Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineRisk factors for preeclampsia, abruptio placentae, and adverse neonatal outcomes among women with chronic hypertension


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 7 Pagina 301 - 301

Zorgberoepen


Duiding van
SIBAI BM, LINDHEIMER M, HAUTH J, et al. For the National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal Medicine Units. Risk factors for preeclampsia, abruptio placentae, and adverse neonatal outcomes among women with chronic hypertension. N Engl J Med 1998;339:667-71.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 
 

Samenvatting

 

Hypertensieve vrouwen die zwanger worden of vrouwen die hypertensie ontwikkelen tijdens de eerste 20 weken van de zwangerschap hebben een hoger risico op complicaties, met name pre-eclampsie, abruptio placentae en een toegenomen neonatale mortaliteit en morbiditeit. Dit onderzoek tracht een antwoord te vinden op de vraag welke risicofactoren deze complicaties bepalen

In een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde prospectieve studie kregen zwangere vrouwen met een hoog risico op pre-eclampsie (hypertensie, meerlingen-zwangerschap, diabetes mellitus type 1 of pre-eclampsie tijdens een vorige zwangerschap) al of niet een lage dosis acetylsalicylzuur om het preventief effect op pre-eclampsie te bestuderen. De subgroep van vrouwen met hypertensie werd afzonderlijk geanalyseerd. Hypertensie werd gedefinieerd als behandelde hypertensie vóór de zwangerschap of opgetreden tijdens het begin van de zwangerschap (systolische bloeddruk >140 mm Hg of diastolische bloeddruk >90 mm Hg).

Vijfentwintig procent van deze vrouwen ontwikkelde pre-eclampsie. De kans op preeclampsie nam sterk toe als de vrouw ten minste vier jaar hypertensie had en ook als er pre-eclampsie was in een vorige zwangerschap. Een vroeggeboorte of een laag geboortegewicht werd vooral aangetroffen bij vrouwen die reeds proteïnurie vertoonden bij het begin van de zwangerschap.

 
 

Commentaar

 

Om het risico op pre-eclampsie in te schatten bij een hypertensieve zwangere, dienen een drietal zaken te worden onderzocht: de duur van de eventueel voorafbestaande hypertensie, het voorkomen van pre-eclampsie bij een vorige zwangerschap en het bestaan van proteïnurie in het begin van de zwangerschap.

Risk factors for preeclampsia, abruptio placentae, and adverse neonatal outcomes among women with chronic hypertension

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar