Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineAntidepressants and the risk of falls among nursing home residents


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 5 Pagina 217 - 217

Zorgberoepen


Duiding van
THAPA PB, GIDEON P, COST TW, MILAN AB, RAY WA. Antidepressants and the risk of falls among nursing home residents. N Engl J Med 1998;339:875-82.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 
 

Samenvatting

 

De inname van tricyclische antidepressiva door bejaarden is geassocieerd met een hoger risico op vallen. Vermits de recentere antidepressiva, de Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren (SSRI), niet dezelfde bijwerkingen hebben als de oudere antidepressiva, zouden deze producten veiliger zijn bij patiënten die omwille van hun ouderdom een hoger valrisico hebben.

In vier cohorten van rusthuisbewoners in de VS (665 behandeld met tricyclische antidepressiva, 612 met een SSRI, 304 met trazodon en 847 niet-gebruikers van antidepressiva) werd gedurende zes maanden het aantal ongevallen door vallen geregistreerd. De valratio in elke groep werd bepaald, rekening houdend met een uitgebreide reeks vertekenende factoren (confounders).

De gebruikers van antidepressiva waren veel vaker het slachtoffer van een val. Bij gebruikers van tricyclische antidepressiva was de rate ratio 2,0 (95%BI 1,8-2,2), bij SSRIgebruikers was de rate ratio 1,8 (95%BI 1,6-2,0) en bij trazodon vond men een rate ratio 1,2 (95%BI 1,0-1,4). Bovendien steeg de valincidentie met toenemende dosis van de verschillende producten.

 
 

Commentaar

 

In deze grote en valide studie verschilde de valratio nauwelijks voor de verschillende groepen gebruikers van antidepressiva. Het gebruik van de recentere antidepressiva (SSRI) doet de valratio bij bejaarde rusthuisbewoners niet dalen. Vermits bij de analyse werd rekening gehouden met tal van vertekende variabelen, is er geen reden om aan te nemen dat deze resultaten niet toepasbaar zouden zijn op bejaarde patiënten die thuis verblijven.

Antidepressants and the risk of falls among nursing home residents

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar