Resultaat met woordenlijst ( 0 )


TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction)-score
Deze scorelijst kent telkens één punt toe aan zeven criteria: leeftijd ≥65 jaar; ≥3 cardiovasculaire risicofactoren (familiale voorgeschiedenis, diabetes mellitus, roken, hypertensie, hyperlipidemie); gekende coronaire hartziekte (≥50% stenose); aspirinegebruik in de voorbije 7 dagen; recente (≤24 u) ernstige angor; ST-afwijking ≥0,5 mm; toegenomen hartenzymen. De globale score varieert van 0 tot 7.
TIMI
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 2 bondige bespreking(en)


Deze dubbelblinde placebogecontroleerde RCT bij patiënten met verhoogd risico van ischemische gebeurtenissen en majeure bloedingen toont aan dat volgend op 3 maanden duale antiplaatjestherapie met ticagrelor en aspirine na PTCA, een verderzetting van de behandeling met ticagrelor in monotherapie in vergelijking met ticagrelor plus aspirine geassocieerd is met een lagere incidentie van klinisch relevante bloedingen en dit zonder verhoogd risico op een samengestelde uitkomstmaat van globale sterfte, myocardinfarct en CVA. Door een tekort aan power voor deze laatste uitkomstmaat is verder onderzoek echter noodzakelijk.

Net zoals in de huisartspraktijk zijn op een spoedafdeling anamnese, klinisch onderzoek en ECG op zichzelf niet voldoende diagnostisch accuraat om een acuut coronair syndroom aan te tonen of uit te sluiten. Het integreren van ECG-gegevens en initiële troponine-concentratie in een klinisch scoresysteem had wel een hogere aantonende en uitsluitende kracht maar is niet zomaar extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk.