Resultaat met woordenlijst ( 0 )


BARC (Bleeding Academic Research Consortium)-criteria
Type 1: bloeding waarvoor geen behandeling door een professionele zorgverlener nodig is. Type 2: bloeding waarvoor medische zorg of hospitalisatie nodig is, zonder dat een heelkundige ingreep vereist is. Type 3a: bloeding met een daling van hemoglobine van 3 tot 5 g/dl en/of waarvoor transfusie vereist is. Type 3b: bloeding met een daling van hemoglobine van 5 g/dl; harttamponade; bloeding waarvoor heelkundige ingreep vereist is (exclusief tanden, neus, huid en hemorrhoïden); bloeding waarvoor toediening van intraveneuze vaso-actieve geneesmiddelen nodig is. Type 3c: intracraniële bloeding. Type 4: bloeding in kader van CABG; perioperatieve intracraniële bloeding binnen de 48 uur; heringreep om een bloeding te controleren na het sluiten van een sternotomie; transfusie met 5 units volbloed of packet cells binnen een periode van 48 uur. Type 5a: fatale bloeding klinisch waarschijnlijk (zonder autopsie) Type 5b: fatale bloeding zeer waarschijnlijk wegens de ernst of bevestigd door autopsie of beeldvorming.
BARC
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze dubbelblinde placebogecontroleerde RCT bij patiënten met verhoogd risico van ischemische gebeurtenissen en majeure bloedingen toont aan dat volgend op 3 maanden duale antiplaatjestherapie met ticagrelor en aspirine na PTCA, een verderzetting van de behandeling met ticagrelor in monotherapie in vergelijking met ticagrelor plus aspirine geassocieerd is met een lagere incidentie van klinisch relevante bloedingen en dit zonder verhoogd risico op een samengestelde uitkomstmaat van globale sterfte, myocardinfarct en CVA. Door een tekort aan power voor deze laatste uitkomstmaat is verder onderzoek echter noodzakelijk.