Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Eating Disorder Examination-vragenlijst (EDE-Q)
meet de belangrijkste gedragssymptomen (attitudes en gedragingen) bij eetstoornissen; de globale score wordt berekend door de vier subschalen van de EDE-Q te combineren; de subschalen bevatten items die worden gescoord op een 7-puntsschaal; van de scores wordt een gemiddelde berekend; hogere scores duiden op meer ernstige symptomen van eetstoornissen.
EDE-Q
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie toont aan dat de Break Binge Eating-app mogelijk doeltreffend is om de globale algemene symptomatologie te verbeteren (attitudes en gedrag) bij eetstoornissen (en in mindere mate sommige specifieke aandachtspunten zoals overmatige bezorgdheid met lichaamsvorm, gewicht, voedsel en voedselrestricties en de psychosociale gevolgen ervan) bij personen met een eetbuistoornis, die zeer gemotiveerd zijn voor dit soort follow-up en geen beroep kunnen doen op de conventionele zorg.