Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEen leverbiopsie bij gestoorde levertesten?


Minerva 2001 Volume 30 Nummer 1 Pagina 46 - 46

Zorgberoepen


Duiding van
DANIEL S, BEN-MENACHEM T, VASUDEVAN G, et al. Prospective evaluation of unexplained chronic liver transaminase abnormalities in asymptomatic patients. AM J Gastroenterology 1999;94:3010-4.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 

Sinds frequent routinebloedonderzoeken worden uitgevoerd, vindt men gestoorde levertesten zonder dat hiervoor een verklaring kan worden gevonden. Bij patiënten met blijvend gestoorde levertesten (BGL) wordt aangeraden een leverbiopsie uit te voeren. Onder BGL wordt verstaan: gestegen transaminasen > 50% hoger dan de normale waarde, langer dan zes maanden bestaand, zonder aanwijzingen voor alcoholabusus of virale hepatitis of erfelijke of metabole of auto-immuunleverziekten, zonder geneesmiddelengebruik of leversteatose. Leversteatose is een morfologische entiteit uit de anatomopathologie en de medische beeldvorming die volgens sommige auteurs gerelateerd is aan obesitas, hyperlipidemie, diabetes of hypothyroïdie. Alleszins is de uitkomst van leversteatose op lange termijn onbekend. Voor het uitvoeren van een leverbiopsie bestaan echter geen op onderzoek gebaseerde argumenten. Daarom werd een prospectieve observatiestudie opgezet bij patiënten met BGL zonder andere gestoorde testen. Er waren drie onderzoeksvragen: wat is de prevalentie van steatose bij deze patiënten, wat is de prevalentie van ziekten die klassiek met steatose worden geassocieerd en levert een biopsie supplementaire informatie op die het verdere beleid bij deze patiënten wijzigt? Op een gastro-enterologische dienst van een hospitaal in Detroit (VS) werden over een periode van zes jaar 1.124 volwassenen, verwezen voor BGL, onderzocht op alle mogelijke etiologieën van chronisch leverlijden. Bij 92% kon een diagnose worden gesteld en bij de overige 8% (81 patiënten) werd een leverbiopsie uitgevoerd. Het histopathologische resultaat was: normaal (8 personen), steatose (41), steatohepatitis (26), fibrose (4) en cirrose (2). Bij de personen met steatose kon geen correlatie worden aangetoond met obesitas, hyperlipidemie, diabetes noch hypothyroïdie. Evenmin werd een verband gevonden met het geslacht of bestaande klachten. Steatose en steatohepatitis maken 83% uit van de histologische beelden, maar er bestaan geen gegevens over de prevalentie ervan in de algemene bevolking, noch kent men de klinische betekenis ervan. In eerdere studies lijkt steatose niet te evolue-ren, waar bij steatohepatitis in 8-40% over een periode van twee tot dertien jaar een evolutie te verwachten is naar cirrose. Een vetarm dieet, gewichtsreductie en ursodeoxycholinezuur kunnen de levertesten verbeteren en de graad van steatose verminderen. Anderzijds hebben personen met onbehandelde BGL en steatose van onbekende oorzaak geen lagere levensverwachting dan leeftijdsgenoten. Een leverbiopsie is een invasief onderzoek met een morbiditeit van 0,1% en een mortaliteit van 0,01% en heeft slechts weinig nut bij personen met BGL zonder tekens van andere etiologie voor chronisch leverlijden.

 

Belangenvermenging/financiering

Niet vermeld

Een leverbiopsie bij gestoorde levertesten?

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Trefwoorden

biopsie, leverfunctietest

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar