Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineSteroïden voor nachtelijke hoest bij kinderen


Minerva 2000 Volume 29 Nummer 8 Pagina 376 - 377

Zorgberoepen


Duiding van
DAVIES MJ, FULLER P, P ICCIOTTO A, MC KENZIE SA. Persistent nocturnal cough: randomised controlled trial of high dose inhaled corticosteroid. Arch Dis Child 1999;81:38-44.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.


 

Bij kinderen met geïsoleerd en persisterend nachtelijk hoesten werd het effect van een veertiendaagse kuur met een hoge dosis inhalatiecorticosteroïd nagegaan in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Vijftig kinderen tussen één en tien jaar oud (58% tussen één en vier jaar en 60% meisjes) die ‘s nachts gedurende meer dan drie weken hoesten, werden geïncludeerd. Kinderen met bovenste luchtweginfecties, wheezing of koorts in de anamnese, of herkenbare oorzaken van hoesten (kinkhoest, persisterende nasale secretie, of grote tonsillen) werden uitgesloten. Na een basismeting van het aantal keren dat ‘s nachts werd gehoest, kregen 26 kinderen fluticasonpropionaat en 24 kinderen placebo toegediend via doseeraërosol. Gedurende drie dagen kregen zij tweemaal per dag een dosis van 1 mg. Zij werden gedurende twee nachten geobserveerd. Vervolgens kregen ze gedurende elf dagen tweemaal 500 µg fluticasonpropionaat per dag en werden opnieuw gedurende twee nachten geobserveerd.

De verandering in het totaal aantal keer dat gehoest werd en de proportie kinderen met een >75% verbetering vergeleken met de basismeting, werd gemeten op nachten 3, 4, 15 en 16 met behulp van een video-opname.

De kinderen van beide groepen hoestten minder vaak vergeleken met de basismeting op nachten 3, 4, 15 en 16. Op nachten 15 en 16 was de vermindering groter voor de kinderen die inhalatiecorticoïd kregen, maar niet op nachten 3 en 4. Ook de proportie kinderen met een verbetering >75% was groter in de interventiegroep op nachten 15 en 16 en niet op nachten 3 en 4. Bij kinderen met een geïsoleerde en persisterende nachtelijke hoest is er op korte tijd een aanzienlijke verbetering te verwachten. Een kuur met een hoge dosis inhalatiecorticoïd levert slechts een matig bijkomend voordeel op na veertien dagen, niet na drie dagen.

 

Dit zijn de conclusies van een studie die methodologisch in orde is. Met een patiëntengroep van kinderen uit de eerste lijn zijn de resultaten ook bruikbaar voor Vlaamse huisartsen. Belangrijk is wel dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen geïsoleerde hoest en astma 1 . Het effect van astmatherapieën voor geïsoleerde hoest werd ook onderzocht bij kinderen van zes tot tien jaar met twee episodes van twee weken hoesten op twaalf maanden 2 . Noch salbutamol noch beclometason deden het beter dan placebo. Het is daarom aan te bevelen geïsoleerde hoest te onderscheiden van andere oorzaken van hoesten bij kinderen, zoals astma. Men dient er rekening mee te houden dat op korte tijd de meeste kinderen vanzelf aanzienlijk verbeteren en dat als het hoesten blijft duren, een veertiendaagse kuur met fluticason het herstel mogelijk verkort. Langdurig of herhaald gebruik van hoge dosissen steroïden voor geïsoleerde hoest zijn niet verantwoord.

 

S. Coenen

 

 

Belangenvermenging/financiering

Dit onderzoek werd gefinancierd door GlaxoWellcome.

 

Literatuur

  1. CHANG AB. Isolated cough: probably not asthma. Arch Dis Child 1999;80:211-3.
  2. CHANG AB, PHELAN PD, CARLIN JB, et al. A randomised, placebo controlled trial of inhaled salbutamol and beclomethasone for recurrent cough. Arch Dis Child 1998;79:6-11.
Steroïden voor nachtelijke hoest bij kinderen

Auteurs

Coenen S.
Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg (ELIZA), en Labo Medische Microbiologie, Vaccinatie- en Infectieziekten Instituut (VAXINFECTIO), Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar