Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineHet effect van oestrogenen op urine-incontinentie bij post-menopauzale vrouwen


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 6 Pagina 254 - 254

Zorgberoepen


Duiding van
Van den Berg H, Lagro-Janssen T. Het effect van oestrogenen op urine-incontinentie bij postmenopauzale vrouwen. Huisarts Wet 1998;41:19-22.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.


 
 

Men schat dat 40% van de 70-jarige vrouwen last heeft van één of andere vorm van urineverlies. In de urogenitale streek bevinden zich oestrogeenreceptoren en de prevalentie van incontinentie neemt juist toe na de menopauze. De NHG-standaard "Incontinentie voor Urine" geeft de volgende adviezen: "bij stressincontinentie met vaginale atrofie kan behandeling met oestrogenen geprobeerd worden" en "bij menopauzale vrouwen kan, indien blaastraining onvoldoende resultaat geeft en met name indien vagina-epitheelatrofie bestaat, oestriol geprobeerd worden" 1. Maar bij nalezen van de noten valt op dat deze adviezen eerder gesteund zijn op aanwijzingen dan op gecontroleerd onderzoek. Deze systematische literatuurstudie kon maar vijf studies opsporen die dubbelblind en gecontroleerd waren. Het totaal aantal patiënten in de vijf studies tezamen was 156. Slechts één onderzoek vond een significante afname van de incontinentie in de groep behandeld met oestriol, vergeleken met de placebogroep. Dit verschil gaat enkel op voor urge- en gemengde incontinentie (d.w.z. met een stress- en een urgecomponent), niet voor stressincontinentie.

 

Oestrogenen kunnen worden geprobeerd bij postmenopauzale vrouwen met urge- of gemengde incontinentie bij wie blaastraining onvoldoende resultaat geeft. Op basis van de literatuurstudie kan men geen uitspraken doen over de toedieningsvorm en de dosering. Een prospectief placebogecontroleerd dubbelblind onderzoek met een voldoende grote groep patiënten over een voldoende lange periode is noodzakelijk.

 

 

Literatuur

  1. Lagro-Janssen ALM, Breedveldt Boer HP, Van Dongen JJ, et al. NHG-Standaard Incontinentie voor Urine. Huisarts Wet 1995;38:71-80.
Het effect van oestrogenen op urine-incontinentie bij post-menopauzale vrouwen

Auteurs

Lemiengre M.
Huisartsenpraktijk De Wijngaard Roeselare; Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar