Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineDonepezil als behandeling van agitatie bij Alzheimerdementie?


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 6 Pagina 96 - 96

Zorgberoepen


Duiding van
Howard RJ, Juszczak E, Ballard CG, et al; CALM-AD Trial Group. Donepezil for the treatment of agitation in Alzheimer's disease. N Engl J Med 2007;357:1382-92.


Besluit
Deze studie kan geen effect aantonen van een behandeling met donepezil voor agitatie bij Alzheimerdementie. Onze eerder geformuleerde boodschap blijft geldig: er is onvoldoende evidentie voor het systematisch voorschrijven van cholinesterase-inhibitoren bij patiënten met Alzheimerdementie.


 

Vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

In vroegere Minervabesprekingen (1,2) wezen we op de beperkte klinische waarde van cholinesterase-inhibitoren (inclusief donepezil) voor de behandeling van Alzheimerdementie. Eerder onderzoek richtte zich vooral op cognitie en minder op verbetering van gedrag en levenskwaliteit. Het is reeds lang bekend dat neuroleptica tegenaangewezen zijn voor de behandeling van gedragsstoornissen bij patiënten met dementie omwille van het geringe effect en de ernstige ongewenste effecten (3). Howard et al. (2007) (4) vergeleken het effect van 10 mg donepezil met placebo bij 272 Alzheimerpatiënten met agitatie, die niet verbeterde na een korte psychosociale interventie. Deze populatie bestond uit 87% vrouwen, de gemiddelde leeftijd was 85 jaar, 94% verbleef in een rusthuis en de gemiddelde score op de Standardized Mini-Mental State Examination bedroeg 8,2. Na twaalf weken behandeling was er geen verschil tussen beide groepen op de primaire uitkomstmaat: de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI), een maat voor agitatie. Er was ook geen verschil in het aantal deelnemers dat meer dan 30% verbeterde op de CMAI-score ten opzichte van de beginwaarde en evenmin in de verschillende scorelijsten voor gedrag of neuropsychiatrische symptomen.

 

Deze studie kan geen effect aantonen van een behandeling met donepezil voor agitatie bij Alzheimerdementie. Onze eerder geformuleerde boodschap blijft geldig: er is onvoldoende evidentie voor het systematisch voorschrijven van cholinesterase-inhibitoren bij patiënten met Alzheimerdementie.

  

 

Referenties

  1. Michiels B. Langetermijnresultaten over donepezil bij Alzheimer. Minerva 2005;4(6):99-101.
  2. Michiels B. Cholinesterase-inhibitoren: wetenschappelijke evidentie? Minerva 2006;5(5):82-4.
  3. De Paepe P, Petrovic M. Medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische symptomen bij dementie. Minerva 2006;5(1):7-10.
  4. Howard RJ, Juszczak E, Ballard CG, et al; CALM-AD Trial Group. Donepezil for the treatment of agitation in Alzheimer's disease. N Engl J Med 2007;357:1382-92.
Donepezil als behandeling van agitatie bij Alzheimerdementie?

Auteurs

Michiels B.
Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar